Fusion af partiforeningerne i Socialdemokratiet i Helsingør

Tidsplan for fusion af partiforeningerne i Socialdemokratiet i Helsingør.


Uge 40: medlemsmøder i hver af de tre partiforeninger, hvor den udsendte orientering diskuteres.
Centrum mandag 2. oktober kl 19 i Smedenes Hus, Strandgade. Syd tirsdag 3. oktober kl 19 på Egegården, Egegårdsvej 3, Espergærde og Nord umiddelbart før ekstraordinær generalforsamling mandag den 6. november på Bølgen i Ålsgårde.
Det er på disse 3 møder der bliver plads til grundig diskussion. Der er derfor også afsat tid til eventuel revision af forslagene, hvis debatten på medlemsmøderne giver anledning til det. Til gengæld må det forventes at debatten på efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger kan være relativ kort.
Onsdag 25. oktober kl. 19:00 Ekstraordinær generalforsamling i Kredsen: Her skal kredsens vedtægter ændres, så den bliver en kommunekredsforening der kan optage medlemmer og i øvrigt fungere som partiforening. Samtidig vælges kandidat til regionsrådet.
Uge 45: Første ekstraordinære generalforsamling i partiforeningerne - Bliver indkaldt til mandag 6. november i Nord, tirsdag 7. november i Syd og onsdag 8. november i Centrum.
Søndag 19. november om formiddagen 2. ekstraordinære generalforsamling i de tre partiforeninger. Afholdes samtidig i 3 lokaler samme sted.
 I umiddelbar forlængelse heraf holdes (uformelt) medlemsmøde i den nye kommunekredsforening og kort tid efter første møde i den nye bestyrelse.
1. kvartal 2024 Ordinær generalforsamling i ny kommunekredsforening.


Ovenstående tidsplan er foreløbig. Den kan ændres som konsekvens af tilbagemeldinger/ beslutninger fra bestyrelser, medlemsmøder eller generalforsamlinger.
De endelige datoer vil blive fastlagt ved mødeindkaldelser i overensstemmelse med vedtægterne.

Forslag til beslutninger på generalforsamlingerne
Ekstraordinær generalforsamling i Kredsen:
Det følger af kredsens gældende vedtægt §21, stk. 1, 1. punktum, at ændringer af vedtægten kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte.
Kredsbestyrelsen fremsætter et samlet forslag til vedtægt som erstatter den gældende vedtægt i sin helhed sammen med følgende tekst om forudsætninger m.m.:

”Denne vedtægt træder i kraft, når og hvis alle Socialdemokratiets 3 partiforeninger i Helsingør Kommune vedtager at fusionere med Socialdemokratiet i Helsingør – Kommunekredsforening og partiets hovedbestyrelse har godkendt fusionen.
På den dato hvor fusionen træder i kraft, kan alle partiforeningernes bestyrelsesmedlemmer, herunder formænd, næstformænd, kasserere og medlemsansvarlige, indtræde i kommune-kredsforeningens bestyrelse, som almindelige bestyrelsesmedlemmer.
Formand, næstformænd, kasserer, sekretær og medlemsansvarlige for kredsen fortsætter i deres funktioner frem til Kommunekredsforeningens førstkommende ordinære
generalforsamling, der skal afholdes i første kvartal 2024. Hvis der er behov herfor, kan kommunekredsbestyrelsen konstituere ny formand, næstformænd, kasserer og medlemsansvarlige, hvis en af disse vælger at nedlægge sit mandat eller funktion.
Konstitutionen varer til førstkommende ordinære generalforsamling.”

Ekstraordinære generalforsamlinger i partiforeningerne
Forslag om fusion med Socialdemokratiet i Helsingør - Kommunekredsforening
Det følger af partiforeningernes gældende vedtægter §24, stk.2. at foreningen kan fusioneres (sammenlægges) med en anden (forening) hvis det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 flertal af de gyldige stemmer blandt de fremmødte.
Hvis en partiforening beslutter at fusionere (sammenlægning) med en anden forening, skal det godkendes af Socialdemokratiets hovedbestyrelse, jfr. vedtægtens § 24, stk.4.
Når fusionen (sammenlægningen) træder i kraft, bliver foreningen medlemmer fuldgyldige medlemmer af kommunekredsforening ligesom foreningen økonomiske midler, ejendele, besiddelser og eksisterende forpligtigelser, bliver en del af kommunekredsforeningen.
Medlemmer der ikke ønsker denne overflytning til kommunekredsforeningen, kan i overensstemmelse med partiets love vælge at overføre sig til anden partiforening, stå udenfor partiforeningerne eller melde sig ud af partiet.

”Partiforening (NAVN) vedtager at fusionere med Socialdemokratiet i Helsingør - Kommune-kredsforening.
Fusionen træder i kraft fra den dato hvor forudsætningerne for fusion med Socialdemokratiet i Helsingør - Kommunekredsforening er opfyldt i overensstemmelse med denne vedtagelse, partiforeningens nugældende vedtægt og ny vedtægt for Socialdemokratiet i Helsingør -Kommunekredsforening, er vedtaget.”