Betydelig styrkelse af Forberedende Grunduddannelse - FGU

Af Henrik Møller - Medlem af folketinget for Socialdemokratiet

Regeringen har indgået en bred aftale om en styrkelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU), for unge som ikke er gået den lige vej gennem uddannelsessystemet. FGU er hovedsporet i vores indsats for at hjælpe flere af de 43.000 unge i potentialegruppen videre i uddannelse og job.

 

Aftalen skaber nu ro om institutionernes økonomi med et varigt løft på 135 mio. kr. fra 2024 og frem. Heraf 60 pct.  som generelt takstløft og 40 pct. i grundtilskud. Institutionerne kan frit prioritere midlerne efter lokale behov. Det er en rigtig god investering, fordi tre ud af fire af de unge, som indtil nu har afsluttet et FGU-forløb, er kommet videre i uddannelse eller job.

 

Med aftalen reducerer vi samtidig den kommunale medfinansiering af FGU-forløb fra cirka 65 til 45 pct. Det vil have stor betydning for, hvor mange af de unge i potentialegruppen, der bliver visiteret til FGU. I mange kommuner er det i dag alt for få. Det er fortsat ambitionen, at der skal være FGU-skoler over hele landet.

Erhvervsgrunduddannelsen på FGU (egu) styrkes ligeledes, ved at hæve tilskudsniveauet med 12,5 mio. kr. Egu er et tilbud, hvor eleverne er i virksomhedspraktik størstedelen af tiden. Her kan unge få erfaringer fra arbejdsmarkedet og oplevelsen af at kunne bidrage, som kan bruges på en erhvervsuddannelse eller i et job.

Aftalen rummer flere vigtige elementer, som kort skitseres her:

 

Landdistrikter: Vi løfter FGU’s økonomi med 135 mio. kr. Heraf 60 pct. til taxameter og 40 pct. til grundtilskud. Det er en fordel for FGU i landdistrikterne.

 

Bedre veje til FGU: Vi hæver statens medfinansiering FGU-elever og reducerer kommunernes. Det gør det mere attraktivt for kommunerne at visitere elever til FGU. Derudover kommer der en mulighed for at vejlede mod FGU, allerede i 9. klasse i folkeskolen.

 

Styrkede rammer på FGU: Vi styrker FGU-skolerne med 135 mio. kroner. Det er et markant løft af FGU, som vil styrke kvaliteten i undervisningen og gøre hverdagen bedre for eleverne.

 

Potentialegruppen: Dette er en markant prioritering af unge, som risikerer at ende i potentialegruppen. Indtil videre er tre ud af fire unge kommet i uddannelse eller arbejde efter endt FGU-forløb. Den chance skal flere have.

 

Bedre vej i uddannelse eller arbejde: Vi sikre med aftalen, at FGU-skolerne går op i, at eleverne kommer direkte videre i uddannelse eller job. Det gør vi ved at hæve udslusningstilskuddet med ca. 1.750 kr. pr. årselev, svarende til en stigning på ca. 10 pct.

 

Et sundt frokostmåltid: Vi sikrer med aftalen, at alle FGU-elever får et gratis og sundt frokostmåltid. Det giver forhåbentlig både gladere og mere læringsivrige elever.

 

 

Nordkysten Valg Top 2 Uden Tekst)