Nyheder

Ny politisk leder i den socialdemokratiske byrådsgruppe

Ny politisk leder i den socialdemokratiske byrådsgruppe

Thomas talte på kredsen extraordinære generalforsamling. Ja, det kan saftsuseme går hurtig en gang imellem. Og det er vores rokade i byrådsgruppen et rigtig godt eksempel på. Tillykke til Claus Christoffersen med han nye direktørstilling og så vil jeg gerne benytte muligheden til at takke Claus for hans fine og solide indsats som politisk leder og ydermere takke Claus fordi at han bliver i politik og derudover vælger at fortsætte som gruppeformand. Helt ærligt. Det er en gave for mig at have en så rutineret politiker ved min side der samtidig er helt inde i essensen i alle de aktuelle sager. Kæmpe stort tak for tilliden til byrådsgruppen ved valget af mig som ny politisk leder. Samarbejdet lover bare godt for det kommende kommunalvalg. Og sikke en start og velkomst. Jeg er jo startet op med en sag som deler vandene. Den betalte parkering. Nu er der landet en model som så skal besluttes på byrådsmødet den 27. november. En model som vi synes tager højde for en del af de input vi har modtaget. Blandt andet friholder vi Prøvestenen og så indfører vi en beboerlicens for 200kr om måneden nede i bymidten. … ja os så fastholder vi, at alle med et handicapskilt fortsat kan parkere gratis. Det er en model som holder sammen på vores nye flertal og som samtidig rækker ud i fremtiden. Jeg glæder mig til opgaven og jeg glæder mig til snart at møde jer alle sammen. I foråret skal vi officielt vælge ny borgmesterkandidat. Der stiller jeg mit kandidatur til rådighed. Det kommunalvalg skal bare vindes – og det kan vi sammen! Her på kanten til december så ønsker jeg jer og jeres familier en rigtig glædelig jul. Thomas Horn

Hele Folketinget bag styrkelse af domstolenes økonomi.

Hele Folketinget bag styrkelse af domstolenes økonomi.

Regeringen og alle Folketingets partier har i dag indgået en ny flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2024-2027. Med aftalen får domstolenes økonomi et væsentligt løft, der bl.a. skal vende udviklingen i domstolene med stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og behov for styrket it-understøttelse. Som en del af aftalen implementeres desuden en række anbefalinger fra Rørdam-udvalget og Retsplejerådet. Domstolene har længe været udfordrede af stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og ældre it-systemer, som betyder, at både borgere og virksomheder i dag venter længe på at få deres sag afgjort. Med den nye aftale giver vi domstolene et historisk højt og tiltrængt løft med i alt ca. 2,3 mia. kr. over perioden, som skal understøtte den flerårige indsats for at vende udviklingen. Der skal desuden være balance mellem land og by, når det kommer til lokal adgang til retsvæsenet. Derfor er det vigtigt, at vi med aftalen holder fast i retternes lokale bitingsteder og afdelingskontorer, samtidig med at vi får undersøgt, om de kan anvendes mere hensigtsmæssigt. For at håndtere domstolenes udfordringer indeholder den nye flerårsaftale en lang række initiativer inden for bl.a. følgende fokusområder: ·        Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i domstolene ·        Forenklinger af retsplejen ·        Øget retssalskapacitet ·        Styrket it-understøttelse ·        Styrkelse af retssystemet i Nordatlanten ·        Forhøjelse af vederlag for børnesagkyndige og øvrige sagkyndige dommere ·        Styrkelse af indsatsen med psykologisk bistand til ansatte ved domstolene og lægdommere Med den omfattende og bredt funderede flerårsaftale tager vi ansvar for at få vendt udviklingen ved domstolene og skabt ro og stabilitet om domstolenes økonomi.

Rød alarm i FN’s klimarapport

Rød alarm i FN’s klimarapport

FN’s årlige Emission Gap rapport er alarmerende læsning. Rapporten slår fast, at vi er på vej mod en verden, der er 2,9 grader varmere end det førindustrielle niveau. Årsagerne er bl.a. at alle sektorer på globalt plan– med undtagelse af transportsektoren – er tilbage på udledningsniveau fra før COVID-19. Samtidig investeres der forsat i udvinding af fossile brændsler. Ansvaret ligger særligt hos G20-landene, som er ansvarlige for hele 76 procent af de globale udledninger. Vi står derfor i en situation, hvor vi lige nu ikke er på sporet af at nå 1,5 grads målsætningen fra Parisaftalen. Men uden Parisaftalen, ville udledningerne være 16 procent højere end de er i dag. Rapporten lægger dermed et helt nødvendigt pres forud for de kommende klimaforhandlinger på COP 28, som starter torsdag i næste uge. For på globalt niveau handles der lige nu hverken ambitiøst eller hurtigt nok. Derfor bliver det helt afgørende, at også de største udleder som Kina, USA og Indien begynder at reducere deres udledninger væsentligt, hvis vi skal lykkes med at holde Parisaftalens mål i live. For Danmark står kun for 0,1 procent af de globale udledninger. Derfor skal vi blive ved med at være et eksempel til efterlevelse. Så også de store udleder kan se, at der er en vej mod Parisaftalens mål. COP 28 De kommende COP 28-forhandlingerne er nok de vigtigste COP-forhandlinger siden Parisaftalen. Hvert år presser Danmark på for en ambitiøs aftale. I år er ingen undtagelse. Derfor kommer Danmark i år til at arbejde for at sikre enighed om at udfase fossile brændsler globalt. Både kul, olie og gas. Derudover vil vi arbejde for at der sættes konkrete globale 2030-mål for at tredoble den vedvarende energi. Ligesom vi vil arbejde for at fordoble energieffektiviteten. Desuden er det forsat en dansk prioritet, at sikre øget klimafinansiering. Danmark vil presse på for at sikre de sociale balancer i den globale klimaindsats. De rige lande skal gå forrest og leve op til løfterne på klimafinansiering, ikke mindst til de sårbare lande. COP 28 er også den første COP, siden Parisaftalen blev vedtaget, hvor der globalt skal tages status på, om vi er på rette vej med den globale klimaindsats. Gårsdagens rapport viser det modsatte og derfor bliver det såkaldte Global Stocktake, det helt centrale forhandlingsspor på COP 28. For her skal vi for første gang blive enige om fælles retningslinjer for, hvad verden samlet set skal gøre for at nå klimamålene – og hvordan. Forhandlingssporet om Global Stocktake er det samlende forhandlingsspor på årets COP og er også det, som Danmark med Dan i spidsen er blevet udpeget til at facilitere sammen med Sydafrikas miljøminister, Barbara Creezy. FN’s nye rapport er kort sagt rammesættende for de kommende COP-forhandlinger. Lige nu er det svært at forudsige, hvad resultatet bliver af COP 28-forhandlingerne. For mange lande ønsker at se andre handle først. De står og holder døren for andre og siger: After you! Men Danmark og EU venter ikke. Vi går forrest, både når det gælder at reducere vores udledninger og vise solidaritet med verdens mest udsatte. Og vi håber på et resultat, der afspejler det. At verdens lande sætter kursen mod hurtigere og større reduktioner og mod mere global solidaritet i den måde, vi håndterer klimakrisen. Det bliver ikke nemt at lande sådan et resultat, men vi har chancen nu, og vi håber verden griber den.

Bredt politisk flertal bag ny bandepakke  af Henrik Møller

Bredt politisk flertal bag ny bandepakke af Henrik Møller

Regeringen Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er blevet enige om en aftale om en ny bandepakke – bandepakke IV. Med den nye pakke skal det være endnu sværere at være bandemedlem i Danmark. Der skal sættes ind over for bandernes økonomiske kriminalitet. Politiet skal have de redskaber, som de har brug for, til effektivt at kunne efterforske og bekæmpe bandernes kriminalitet og holde lokalsamfundene trygge. Samtidig skal der tages bedre hånd om unge, som står på kanten af bandekriminalitet. De hårde tiltag skal gå hånd i hånd med forebyggelsen. Bandepakke IV indeholder på den baggrund 44 initiativer fordelt under 6 fokusområder, der over en bred kam sikrer et strammere greb om banderne. Fokusområde 1: Fødekæden Det skal forebygges, at børn og unge bliver suget ind af banderne og ender med et liv i kriminalitet. Der sættes derfor bl.a. ind med kriminalisering af bandernes rekruttering af børn og unge, styrkelse af SSP-samarbejdet og nedsættelse af en kriminalitetsforebyggelseskommission.    Fokusområde 2: Strammere greb og større retfærdighed Bander skal mærke, at samfundet ikke tolererer deres utryghedsskabende kriminalitet, og de skal væk fra gaden, så der bliver plads til at forstærke den forebyggende indsats. Derfor sættes der bl.a. ind med styrket opholdsforbud og skærpet kontrol og tilsyn. Derudover skærpes straffen for vold og ulovlig tvang af ydmygende karakter. Fokusområde 3: Våben Når bandemedlemmer har adgang til farlige våben, er det med til at skabe en forråelse af kriminaliteten. Derfor skal der skrues op for konsekvenserne for at bære våben. Det gælder bl.a. bandernes knivoverfald

Betydelig styrkelse af Forberedende Grunduddannelse - FGU

Betydelig styrkelse af Forberedende Grunduddannelse - FGU

Regeringen har indgået en bred aftale om en styrkelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU), for unge som ikke er gået den lige vej gennem uddannelsessystemet. FGU er hovedsporet i vores indsats for at hjælpe flere af de 43.000 unge i potentialegruppen videre i uddannelse og job.   Aftalen skaber nu ro om institutionernes økonomi med et varigt løft på 135 mio. kr. fra 2024 og frem. Heraf 60 pct.  som generelt takstløft og 40 pct. i grundtilskud. Institutionerne kan frit prioritere midlerne efter lokale behov. Det er en rigtig god investering, fordi tre ud af fire af de unge, som indtil nu har afsluttet et FGU-forløb, er kommet videre i uddannelse eller job.   Med aftalen reducerer vi samtidig den kommunale medfinansiering af FGU-forløb fra cirka 65 til 45 pct. Det vil have stor betydning for, hvor mange af de unge i potentialegruppen, der bliver visiteret til FGU. I mange kommuner er det i dag alt for få. Det er fortsat ambitionen, at der skal være FGU-skoler over hele landet. Erhvervsgrunduddannelsen på FGU (egu) styrkes ligeledes, ved at hæve tilskudsniveauet med 12,5 mio. kr. Egu er et tilbud, hvor eleverne er i virksomhedspraktik størstedelen af tiden. Her kan unge få erfaringer fra arbejdsmarkedet og oplevelsen af at kunne bidrage, som kan bruges på en erhvervsuddannelse eller i et job. Aftalen rummer flere vigtige elementer, som kort skitseres her: Landdistrikter: Vi løfter FGU’s økonomi med 135 mio. kr. Heraf 60 pct. til taxameter og 40 pct. til grundtilskud. Det er en fordel for FGU i landdistrikterne. Bedre veje til FGU: Vi hæver statens medfinansiering FGU-elever og reducerer kommunernes. Det gør det mere attraktivt for kommunerne at visitere elever til FGU. Derudover kommer der en mulighed for at vejlede mod FGU, allerede i 9. klasse i folkeskolen. Styrkede rammer på FGU: Vi styrker FGU-skolerne med 135 mio. kroner. Det er et markant løft af FGU, som vil styrke kvaliteten i undervisningen og gøre hverdagen bedre for eleverne. Potentialegruppen: Dette er en markant prioritering af unge, som risikerer at ende i potentialegruppen. Indtil videre er tre ud af fire unge kommet i uddannelse eller arbejde efter endt FGU-forløb. Den chance skal flere have. Bedre vej i uddannelse eller arbejde: Vi sikre med aftalen, at FGU-skolerne går op i, at eleverne kommer direkte videre i uddannelse eller job. Det gør vi ved at hæve udslusningstilskuddet med ca. 1.750 kr. pr. årselev, svarende til en stigning på ca. 10 pct. Et sundt frokostmåltid: Vi sikrer med aftalen, at alle FGU-elever får et gratis og sundt frokostmåltid. Det giver forhåbentlig både gladere og mere læringsivrige elever.

Regeringsudspil til velfærdsløft, 2030-plan af Henrik Møller

Regeringsudspil til velfærdsløft, 2030-plan af Henrik Møller

Regeringsudspil til velfærdsløft, 2030-plan. Regeringen har fremlagt sin 2030-plan. Det er en økonomisk plan for, hvordan regeringen overordnet vil prioritere råderummet i de kommende år.   Bagtæppet for planen er, at det finanspolitiske råderum er opjusteret med ca. 20 mia. kr. siden regeringen tiltrådt. Det skyldes både tidligere og nye ansvarlige reformer, såvel som en klog krisepolitik, der har bidraget til, at vi i Danmark er 3 millioner, der går på arbejde.   Derfor kan vi fremlægge en økonomisk plan, der vil sikre de største investeringer i velfærden i 15 år. Vi vil både sikre, at pengene til velfærden følger med, når vi i de kommende år bliver flere børn og ældre. Samtidig lægger vi op til målrettede investeringer i bl.a. sundhedsvæsenet, psykiatrien, og bedre erhvervsuddannelser.

Regeringsudspil til skattereform  af Henrik Møller

Regeringsudspil til skattereform af Henrik Møller

Folketinget enige om at fordele 885,5 mio. kroner til udsatte mennesker Regeringen og Folketinget tilfører nu midler for samlet 885,5 mio. kroner til at fremme indsatser og initiativer til gavn for udsatte børn, unge og voksne.   Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027. Således fordeles hele 885,5 mio. kroner over de næste fire år til 65 konkrete initiativer og tiltag.   Med aftalen sikres bedre forhold for mennesker med handicap, hvor der prioriteres næsten 100 mio. kr. Ligeledes sættes 80 mio. kr. af til behandling til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen. Disse initiativer er dog langt fra de eneste. Aftalen breder sig ud over mange politiske områder, og nedenfor er nogle af de største initiativer og prioriteringer fremhævet.   Social 1. Styrkelse af Den Sociale Investeringsfond 2. Understøttelse af krisecenterområdet, herunder etablering af ungekrisecenter i Vestdanmark 3. Stenbroens Jurister 4. Generelt driftstilskud til Reden Esbjerg

Fordeling af midler  af Henrik Møller

Fordeling af midler af Henrik Møller

Folketinget enige om at fordele 885,5 mio. kroner til udsatte mennesker Regeringen og Folketinget tilfører nu midler for samlet 885,5 mio. kroner til at fremme indsatser og initiativer til gavn for udsatte børn, unge og voksne.   Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027. Således fordeles hele 885,5 mio. kroner over de næste fire år til 65 konkrete initiativer og tiltag.   Med aftalen sikres bedre forhold for mennesker med handicap, hvor der prioriteres næsten 100 mio. kr. Ligeledes sættes 80 mio. kr. af til behandling til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen. Disse initiativer er dog langt fra de eneste. Aftalen breder sig ud over mange politiske områder, og nedenfor er nogle af de største initiativer og prioriteringer fremhævet.   Social 1. Styrkelse af Den Sociale Investeringsfond 2. Understøttelse af krisecenterområdet, herunder etablering af ungekrisecenter i Vestdanmark 3. Stenbroens Jurister 4. Generelt driftstilskud til Reden Esbjerg

Ny politisk leder i den socialdemokratiske byrådsgruppe

Ny politisk leder i den socialdemokratiske byrådsgruppe

Den socialdemokratiske byrådsgruppe I Helsingør har søndag valgt ny politisk leder. En enig gruppe valgte Thomas Horn som afløser for Claus Christoffersen. Claus Christoffersen blev samtidig valgt som ny gruppeformand. Claus afløser dermed Gitte Kondrup. Re-konstitueringen træder i kraft med det samme. På byrådsmøde mandag vil det dog være Claus Christoffersen, som behandler de sager, der netop har været på ØK. I foråret 2024 vil den socialdemokratiske organisation vælge ny borgmesterkandidat. Thomas Horn har meddelt, at han er kandidat. For yderligere kommentarer Kredsformand Tage Arentoft mobil 40340794 Politisk leder Thomas Horn mobil 25311850 Gruppeformand Claus Christoffersen mobil 23725123 ...

Genfremsættelse af lovforslag af Henrik Møller

Genfremsættelse af lovforslag af Henrik Møller

Regeringen har genfremsat lovforslag om forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.   Lovforslaget er blevet justeret på baggrund af de indkomne høringssvar og den debat, der har været om forslaget. Dette skulle gerne gøre reglerne nemmere at anvende i praksis – særligt for politiet og domstolene. De væsentligste ændringer i lovforslaget er følgende:    Lovforslaget indskrænkes til kun at gælde utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning. Der var tidligere lagt op til, at det skulle omfatte genstande med væsentlig religiøs betydning.  Lovforslaget afgrænses til trossamfund, som er registreret som anerkendt efter trossamfundsloven, og folkekirken. Der var tidligere lagt op til, at lovforslaget skulle omfatte trossamfund, uanset om trossamfundet var registreret som anerkendt eller ej.  Det er angivet i lovforslagets bemærkninger, at kunstværker, hvor den utilbørlige behandling er en mindre del af et større værk, ikke vil være omfattet af forbuddet.  Det fastsættes, at det ikke vil være strafbart at billige utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.  Lovforslaget vil blive evalueret efter en treårig periode.   Rigspolitiet har i øvrigt oplyst, at der i perioden 21. juli 2023 til og med den 24. oktober 2023 har været anmeldt 483 demonstrationer med bog- eller flagafbrændinger i Danmark. Samtidig har Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyst, at den seneste tids koranafbrændinger har haft betydning for det aktuelle trusselsbillede, og at terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau.

Claus Christoffersen stopper som borgmesterkandidat

Claus Christoffersen stopper som borgmesterkandidat

Dette er en af de sværeste artikler, jeg har skullet skrive i partiposten. For sagen er den, at jeg har valgt at stoppe som politisk leder af vores parti. Det skyldes, at jeg er blevet tilbudt en stilling som direktør for en fond under de praktiserende læger. Det er et jobtilbud, som jeg ikke har kunnet sige nej til. Desværre kræver det så meget af mig, at jeg ikke længere også kan være politik leder. Det har været et kæmpe privilegium for mig at stå i spidsen for Socialdemokratiet siden 2019, og jeg synes, at vi i dag står et rigtig godt sted. Vi står som parti i egen ret og gik også frem ved  det seneste kommunalvalg. Det tegner godt for fremtiden. Selvom jeg stopper som politisk leder, så fortsætter jeg i byrådet og fortsætter også som formand for Idræts- og Fritidsudvalget samt som medlem af By-, Plan- og Trafikudvalget. Derudover stiller jeg også op til næste valg, men ikke som borgmesterkandidat. Den Socialdemokratiske byrådsgruppe vil snarest vælge ny politisk leder. Den nye leder bliver automatisk medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og 2. viceborgmester. I tiden frem mod næste byrådsvalg vil Socialdemokratiet i overensstemmelse med sine vedtægter beslutte, hvem der ved næste valg opstiller som borgmesterkandidat og øvrige kandidater til Byrådet. Emnet vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, som planlægges indkaldt til den 19. november. Jeg vil gerne her til sidst sende en kæmpe tak til alle, der har hjulpet mig i de seneste år i rollen som politisk leder og borgmesterkandidat. Det har været en kæmpe fornøjelse for mig at tjene jer og partiet. Med de bedste hilsener, Claus

Klimatilpasningsplan 1 af Henrik Møller

Klimatilpasningsplan 1 af Henrik Møller

Nyt regeringsudspil - Klimatilpasningsplan 1 Vores vejr bliver vildere. Det kræver en større indsats for at undgå, at Danmark bliver oversvømmet. Senest i weekenden var vi vidne til voldsomme billeder fra store dele af Danmark, hvor en stormflod skyllede ind over os fra øst. Flere steder med vandstande på højde med såkaldte 100-års hændelser. Diger er brudt sammen, huse, butikker og veje er revet væk eller oversvømmet. Situationen er dybt alvorlig. Og det er helt afgørende, at vi sikrer os bedre mod vandmasserne. Netop den opgave tager Klimatilpasningsplan 1 fat på, som regeringen har lanceret. Samlet foreslår regeringen at afsætte 1,3 mia. kr. til klimatilpasning.      Klimatilpasningsplan 1 handler især om, hvordan vi gør samfundet mere robust mod oversvømmelser og erosion. Danmark har mere end 8.000 km. kystlinje. I takt med at havet stiger og vi oplever flere ekstreme hændelser, som f.eks. stormfloder, øges sårbarheden for kysten og de over en million danskere, der bor kystnært. Men vi skal også forberede os på mere regn og flere og kraftigere skybrud.

32 arealer udpeget til energiparker

32 arealer udpeget til energiparker

Regeringen har i dag lanceret udspillet Klimahandling – sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land. Med sidste års Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 var en af ambitionerne at bidrage med rammerne til at understøtte en markedsdrevet firedobling af elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030. Med dagens udspil tager vi nu de første vigtige skridt. I fremtiden får vi brug for meget mere grøn strøm. Alene frem mod 2030 forventer vi, at strømforbruget i Danmark vil stige med ca. 50 procent og med klimaforandringer og krigen i Ukraine er behovet for bæredygtig el-produktion kun blevet større. Sidste år blev der sat 30 vindmøller og 33 større solcelleanlæg op på land. Det er langt fra nok. Derfor har vi brug for at iværksætte nye initiativer, så vi kan få mange flere vindmøller og solceller op på land – for de er den hurtigste og billigste vej til mere grøn strøm. Med udspillet vil vi gøre det nemmere og mere attraktivt at opføre større energiparker, der kan samle flere vindmøller og solceller i samme område. På den måde styrker vi incitamentet for kommuner, for virksomheder og for lokalsamfundene til at sætte vedvarende energi op på land, og vi sætter flere arealer i spil – noget, der er helt afgørende for den grønne omstilling, hvor mange hensyn skal varetages. Samtidig vil det skrue tempoet op, når vi kan rejse flere vindmøller eller samle flere solceller på én gang. Det skal kort sagt blive lettere, hurtigere og bedre for naboer, lokalsamfund og kommuner at lægge areal til grøn energi.

Regeringen indgår bred aftale om ændringer i kontanthjælpen.

Regeringen indgår bred aftale om ændringer i kontanthjælpen.

Sent i aftes brød Regeringen med 25 års blokpolitik på kontanthjælpsområdet, da det endelig lykkedes at indgå et meget bredt forlig mellem S, V, M, SF, KF og RV, der vil sikre flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomstfamilier. Herudover er der indgået en aftale om ny arbejdspligt, så alle der kommer hertil skal arbejde for deres ydelse.   Det nuværende kontanthjælpssystem var – udover at være en kastebold i samtlige valgkampe – endt i et virvar af komplicerede satser, forskellige kontanthjælpslofter og 225 timers regler, der hverken har været til at gennemskue for borgere eller sagsbehandlere og kommuner. Når man grundlæggende laver ændringer i systemet vil der både være grupper der får mere og grupper der får mindre. Udover at det kan være velbegrundet, så er det også vigtigt at fastholde at aftalen IKKE er en spareøvelse. Der tages ingen penge ud af systemet. Derfor vil reduktioner i nogle satser også enten modsvares af stigninger til andre eller bruges på bedre indsatser for de borgere, der skal hjælpes.

Regeringen styrker voksen-, efter- og videreuddannelse

Regeringen styrker voksen-, efter- og videreuddannelse

Livslang uddannelse er en af regeringens prioriteter. Derfor er godt nyt, at regeringen har indgået sin første trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om langsigtede investeringer i voksen- efter- og videreuddannelse. Med aftalen afsættes 360 mio. kr. årligt til et varigt løft af efter- og videreuddannelsesindsatsen, der skal sikre at vores arbejdsstyrke er godt rustet til arbejdsmarkedets behov. Også når der i fremtiden opstår nye krav til arbejdsstyrkens kompetencer og omstillingsevne som følge af den grønne omstilling, nye teknologier, stigende pensionsalder og rekrutteringsproblemer i velfærdssektorerne.

Budget 2024 viser ny retning for Helsingør

Budget 2024 viser ny retning for Helsingør

Så skete det. Socialdemokraternes byrådsgruppe kunne i fredag 16. september 2023 sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og løsgængeren Thomas Kok præsentere en fælles budgetaftale for 2024 for Helsingør Kommune. Højrefløjen inklusive det konservative borgmesterparti og fællerne fra valgforbundet: Venstre, Danmarksdemokraterne og Nye borgerlige havde valgt at stå uden for aftalen. Det er første gang i borgmester Benedikte Kiærs tid, at der ikke er indgået en bred aftale om budgettet i Helsingør.

Budget24: Selv i svære tider skal der investeres i løsninger

Budget24: Selv i svære tider skal der investeres i løsninger

Det økonomiske pres på det specialiserede børne- og voksenområde gør, at vi konstant er nødtvunget til at se på praksis og finde nye måder at løse de mange udfordringer på.

Kommunen råder naturligvis over Helsingør Stadion

Kommunen råder naturligvis over Helsingør Stadion

I løbet af sommeren har der været en del skriverier i medierne om reglerne for udleje af Helsingør Stadion i forbindelse med, at Hillerød Fodbold Elite havde rettet henvendelse til kommunen om at spille hjemmekampene i Helsingør. De spiller ligesom FC Helsingør i 1. division, men har ikke et godkendt stadion til afvikling af kampe i denne division. Det lykkedes dog ikke at få frem til en endelig aftale, og Hillerød Fodbold Elite har i stedet indgået en aftale med Farum Park. Fakta i sagen er, at Helsingør Stadion er betalt og ejet af Helsingør Kommune, og derfor naturligvis kan udlejes til tredjepart, når det ikke konflikter med FC Helsingørs turneringskampe. Det gælder naturligvis også udleje af loungen i stuen og på første sal.

NYT fra Byrådet – 31. Maj 2023

NYT fra Byrådet – 31. Maj 2023

Prisen hæves i svømmehallen De stigende energipriser har ført til stigende omkostninger i hele kommunen. Derfor besluttede byrådet, at merudgiften på de matrikler, der har en indtægt, finansieres af lejere og brugere via en højere takst. Det betyder konkret, at taksterne i svømmehallen stiger med 1 krone. Set i lyset af at vi skal spare mange millioner kroner på sundheds-, social- og børneområdet, så stemte byrådsgruppen for stigningen. Besparelser på sundheds- og socialområdet. Kommunens økonomi er udfordret pga. store ekstra udgifter på udsatte børn og unge samt på det specialiserede socialområde. Det har ført til, at budgetterne på de tre store velfærdsområder; børne-, sundheds og socialområdet er blevet genåbnet. På sundhedsområdet er der fundet besparelser for 7,5 mio. kr. voksende til knap 12 mio. kr. i 2026. På socialområdet er der fundet besparelser for 2,5 mio. kr. i 2024 voksende til 3 mio. i 2026. Dertil kommer besparelser på 14 mio. kr. i 2026, som er en del af et flerårigt arbejde med at omlægge tilbud, oprette egne tilbud og en tidlig forebyggende indsats. Besparelserne på børneområdet samt et udestående på 500.000 kr. på socialområdet behandles på byrådsmødet i slutningen af juni måned. I en svær økonomisk tid har vi sammen med de øvrige partier – bortset fra Enhedslisten - valgt at tage ansvar og få indflydelse på, hvor besparelserne skulle ramme. Vi er gået efter, at besparelserne skulle være så skånsomme som overhovedet muligt, men det har naturligvis ikke været muligt at skære i servicen, uden at det får konsekvenser for nogen. Køleskabe i folkeskolen Vi har i Børne- og Uddannelsesudvalget sammen med De Konservative stillet forslag om, at køleskabene igen kan tændes, så eleverne i folkeskolen får mulighed for at opbevare deres madpakker på køl. De blev slukket som led i at spare på el, da priserne eksploderede i vinter. Det var der heldigvis flertal for i byrådet. Murmaleri af Simon Spies Byrådet skulle tage stilling til, hvorvidt murmaleriet af Simon Spies på Simon Spies Plads skulle males over, fordi der er udført hærværk på det eller om graffitien skulle forsøges afrenset. I den socialdemokratiske gruppe bakkede vi op om, at murmaleriet skulle forsøges afrenset, da det ikke skal betale sig at udføre hærværk. Desværre besluttede et flertal i byrådet, at det skal males over.

Behov for lavere forventninger

Behov for lavere forventninger

Som politiker er det altid sjovest at dele penge ud til de områder, som man nu en gang gerne vil prioritere og tilgodese. Men opgaven er for tiden desværre en helt anden - og på ingen måde rar. Sagen er, at der mangler op mod 70 mio. kr. for at få kommunens økonomi til at være i balance og dermed hænge sammen. Det skyldes stigende priser og at udgifterne til de udsatte børn og voksne på det specialiserede socialområde samt børn i folkeskolen med f.eks. diagnoser er eksploderet i de seneste få år. Det er ikke kun en tendens i Helsingør, men i hele landet. Fra 2021 til 2022 steg udgifterne med hele 1,7 mia. i landets kommuner alene på det specialiserede socialområde. Selv om kommunerne i flere år har forsøgt at råbe Christiansborg op, så er det endnu ikke lykkedes at få Folketinget til at bevilge flere penge til dette område.

Kun i Alperne kører togene langsommere

Kun i Alperne kører togene langsommere

Byrådet besluttede på mandagens møde enstemmigt at sende en klar besked afsted til Trafikstyrelsen, som har sendt deres Trafikplan i høring: Stop forringelserne af Kystbanen. Det er nemlig dybt bekymrende, at der fra den 10. december i år lægges op til, at rejsetiden stiger på Kystbanen, som er en af landets mest benyttede regionaltogstrækninger. Hvis planen bliver til virkelighed, stiger transporttiderne mellem Københavns Hovedbanegård og Helsingør Station med ni minutter for de almindelige tog og seks minutter for myldretidstogene. Det skyldes, at der gøres stop på alle stationer mellem Hellerup og Kokkedal. Vi skal vel ca. 100 år tilbage i tiden for at finde så lange transporttider fra vores kommune til København, og populært sagt kan man vel snart tale om, at det kun er i Alperne, hvor togene kører opad, at det går langsommere end på Kystbanen. Det er en helt gal udvikling. Der skal i køreplanen tages et langt større hensyn til dem, der har de længste pendlerture med Kystbanen. Det er jo Helsingør Kommunes borgere og pendlere, som får den største forlængelse af rejsetiden på Kystbanen. Det betyder ikke så meget, at man i Rungsted får en forlængelse på et par minutter, men det betyder rigtig meget at få forlænget rejsetiden med ni minutter til Helsingør. Derudover er det også en klar forringelse, at der lægges op til, at der kun er 30 minutters drift i aftentimerne. Hertil kommer hele klimaspørgsmålet, hvor det handler om at flytte passagerer fra biler og over i togene for at reducere klima- og miljøbelastningen samt reducere trængslen på motorvejene. Med denne udsultning og de forringelser, der lægges op til på Kystbanen, er der fare for, at det modsatte sker; at passagererne forsvinder fra togene over i bilerne. Vi skal derfor politisk gøre alt for at presse Trafikstyrelsen til at ændre deres planer for Kystbanen. Vi ønsker kortere rejsetid, bedre tog og flere afgange. Eller bare som et minimum; de samme tog, samme transporttider og det samme antal afgange. Trafikstyrelsen lægger desværre op til noget helt andet: Længere transporttider og færre afgange. Det går ganske enkelt ikke. Vi har behov for en velfungerende Kystbane for de almindelige rejsendes, pendlernes og miljøets skyld.

Virksomheder skal tage lærlinge

Virksomheder skal tage lærlinge

Der er hårdt brug for, at vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så vi også i fremtiden har den fornødne arbejdskraft i håndværksfagene. Når de unge er begyndt på erhvervsuddannelserne, skal vi som politikere naturligvis gøre alt for at sikre, at der er lærlingepladser til dem. Derfor vedtog byrådet i den seneste byrådsperiode med opbakning fra Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Lokaldemokraterne, SF og Enhedslisten at indføre krav til de virksomheder, der byder på kommunale opgaver på bygge- og anlægsområdet, om at ansætte lærlinge. Konkret har kommunens politik siden da været, at hver tiende ansat skal være en lærling, hvis man vil byde på en kommunal opgave på over 300.000 kr. Det er en politik, som til punkt og prikke følger den lærlingeklausul, som f.eks. Viborg Kommune har med venstreborgmester Ulrik Wilbek i spidsen.

En værdig og respektfuld beskæftigelsespolitik

En værdig og respektfuld beskæftigelsespolitik

Vi har gennem de sidste par år ellers været godt forvænt i Helsingør. Lave ledighedstal og en masse nye borgere, som er kommet i arbejde. Gode konjunkturer fulgt godt til dørs af vores lokale jobcenter, der sammen med det lokale erhvervsliv har søsat det ene inkluderende initiativ efter det andet. Det har alt i alt været den perfekte cocktail. Men konjunkturerne er vendt. Samtidig ægger regeringen, i sit regeringsgrundlag, op til en større nytænkning af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Dette med heftige besparelser til følge. Blandt andet en bekymrende nedlæggelse af jobcentrene. Regeringsgrundlagt lægger dog overordnet op til, at kommunerne fremover selv skal organisere beskæftigelsesindsatsen. Den del er positiv og vi skal selvfølgelig gribe udfordringen.

Idrætsevents er også turisme og erhvervsudvikling

Idrætsevents er også turisme og erhvervsudvikling

Af Claus Christoffersen, Politisk leder, Socialdemokratiet Helsingør Der er ingen tvivl om, at de mange idrætsevents er med til at sætte Helsingør på landkortet og giver oplevelser til kommunens borgere. Dertil kommer, at de mange idrætsevents er med til at støtte op om vores turismeindsats, da de trækker mange besøgende til vores by og kommune. De mange besøgende er med til at styrke vores kulturinstitutioner ligesom de i høj grad er med til at skabe omsætning på vores hoteller og i vores handelsliv.

NSPV er en kommunal succeshistorie

NSPV er en kommunal succeshistorie

I et debatindlæg d. 23. februar efterspørger formanden for Helsingør Erhverv Jacob Runge Olsen, at der bliver sat et punktum i NSPV-sagen.Det er jeg helt enig med ham i. Fra mit udgangspunkt er der nemlig slet ikke nogen sag, så i det lys er det hurtigt at sætte et punktum og fortsætte som hidtil. For Nordsjællands Park- og Vej (NSPV) er slet og ret en kommunal succeshistorie.Selskabet har eksisteret siden den 1. januar 2014, hvor Helsingør og Fredensborg Kommuners Park- og Vejafdelinger blev slået sammen til et fælleskommunalt selskab.Det var en fremsynet beslutning af de to byråd, da det har vist sig at være en stor fordel, at de to kommuner deler maskiner, personale og administration.Det har ført til store gevinster, hvor NSPV i mange år blandt andet har effektiviseret for 1 procent. Det vil sige, at Helsingør Kommune hvert år har fået mere service for de samme penge. Dertil kommer, at NSPV har en meget dedikeret medarbejderskare, der hver dag holder vores by ren, de grønne områder flotte og som igennem flere år har sørget for afspærringer til eksempelvis Ironman med en høj grad afprofessionalisme og til en pris, der matcher de private firmaer.Når de to kommuners byråd har valgt at sige ja tak til et fælleskommunalt Park og Vej-selskab, så følger det i sagens natur, at det er dette selskab, som løser de opgaver, der er blevet overdraget. Hvert år lægger NSPV dog opgaver ud for et millionbeløb til private virksomheder, der hjælper med at løse de mange opgaver.Erfaringerne med NSPV i selskabets første knap 10 års levetid er således gode: Det har slet og ret været en kommunal succeshistorie, som hvert år har leveret mere service for pengene. Og der er ingen som helst gode grunde til at ændre på en succeshistorie.

God start på 2023

God start på 2023

Jarl har gennem mange år været engageret i Socialdemokratiet, hvor han er involveret i det politiske arbejde.

Ordentlige løn-og arbejdsvilkår på rengøringsområdet

Ordentlige løn-og arbejdsvilkår på rengøringsområdet

Når en virksomhed vinder et kommunalt udbud i Helsingør, er det helt afgørende, at medarbejderne efterfølgende arbejder under ordnede forhold.

Vores børn og unge har brug for os

Vores børn og unge har brug for os

I Helsingør har 20 procent af vores unge svaret, at de oplever ensomhed. I vores skoler og daginstitutioneropleves en markant stigning i antallet af børn, som mistrives.Læg dertil oveni, at antallet af unge, som udredes og behandles i børne- og ungdomspsykiatrien, er stegeteksplosivt. Det drejer sig om depressioner, spiseforstyrrelser, ensomhed, tvangshandlinger, autisme, ADHD,angst mm. Faktisk siger landsprognoserne, at 15% af alle børn og unge bliver diagnosticeret med en psykisksygdom eller udviklingsforstyrrelse, inden de fylder 18 år.Det siger næsten sig selv. Men psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser har selvfølgelig stor betydning forbørnenes indlæring, koncentration og sociale relationer i skolen og i fritidslivet.De langsigtede konsekvenser kan virke uoverskuelige. Ikke mindst for den enkelte unge og dennes familie.Forkvinden for pædagogerne Elisa Rimpler stiller det helt oplagte spørgsmål: Bliver vores børn og unge sygeaf den barndom og ungdom vi tilbyder dem? Og man kan passende selv spørge videre, om vi som samfundog familier tilbyder de rette rammer til at udvikle og støtte vores børn i at udvikle selvværd, robusthed og iat blive livsduelige voksne.I Helsingør har vi fine tilbud til vores psykisk sårbare børn og unge. Der er fx Headspace, som er et tilbud tilunge mellem 12 og 25 år som har behov for nogle at tale med. Vi har Ungeværftet, som er et forebyggendetilbud til psykisk sårbare unge mellem 13 og 25 år. Vi har også Aspiranterne. Her er målgruppen unge udenuddannelse med sociale og/eller psykiske udfordringer ligesom vi har peer-forløb til unge over 18 år medpsykiske udfordringer. Forløb hvor de unge møder ligesindede.Alligevel ved vi, at mange børn og familier oplever sig som kastebold i systemet uden at få tilstrækkelighjælp med deres udfordringer. Vi ved, at mange børn og familier bliver henvist for sent på trods af, at entidlig psykiatrisk udredning og behandling er afgørende for at undgå udvikling af andre svære psykiskelidelser.Et bredt politisk flertal på Christiansborg aftalte inden folketingsvalget en 10 årsplan for psykiatrien. Iplanen er et markant fokus på netop vores sårbare børn og unge.Ambitionen er klar. Lettilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel samt fokuspå tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge.Som politikere er vi ikke eksperter. Derfor har vi brug for medarbejdere, professionelle og pårørende.Opgaven bør stå lysende klar for os alle. Vores børn og unge har på mange måder vendt tommelfingerenned, af de strukturer og rutiner (eller mangel på samme) som vi har bygget op omkring deres hverdag.Løsningen findes hverken i et læserbrev eller en temadag. Det bliver et langt sejt træk. Des før vi politikerekommer i gang des bedre. Vores børn og unge har nemlig brug for, at vi tænker os godt om.

Valget gjorde Henrik glad

Valget gjorde Henrik glad

Henrik er klar til en ny periode i folketinget efter et flot antal personlige stemmer.

Stor dag for Helsingør

Stor dag for Helsingør

Mette  og Henrik

Mette og Henrik

Mette Frederiksens Valgbus kom til Helsingør

Mød Mette Frederiksen

Mød Mette Frederiksen

Mette Frederiksens Valgbus kommer til Helsingør

NU ER VALGET i fuld gang

NU ER VALGET i fuld gang

Det er heldigvis svært at bevare pessimismen, de seneste meningsmålinger er gode og bliver hele tiden bedre. Så nu gælder det om at bevare momentum.

Henriks mærkesager

Henriks mærkesager

Det er vigtigt med en stærk lokal stemme i folketinget. Stem personligt på Henrik.

NU ER VALGET UDSKREVET

NU ER VALGET UDSKREVET

Endelig siger Henrik Så blev valget endeligt udskrevet til 1. november, hvilket ikke er en kæmpe overraskelse. Vi er klar, igennem flere måneder har vi planlagt den kommende valgkamp og heldigvis ser det ud til at vi er rigtig mange, som vil være med til at sikre mig et genvalg, og partiet et godt valg. Det bliver et valg hvor der stadig er mange, som ikke har taget stilling, så det bliver måske en af de vigtigste valgkampe, hvor der virkeligt er mulighed, for at rykke vælgere til vores side. Vi går til valg med 3 ½ år hvor vi har skullet styre igennem flere kriser, hvilket har været klaret på en ganske forrygende måde. Vi har haft en statsminister, som ikke har vaklet, men som med sikker hånd har styret Danmark på ret kurs. Vi har i dag den højeste beskæftigelse nogensinde og den laveste langtidsledighed, så udgangspunktet for at føre Danmark videre er godt. Men vi ser ind i en tid, hvor vi står med store udfordringer. Inflation, stigende energipriser som begge er med til at presse familiernes økonomi. Vi har igennem valgperioden lavet de fleste aftaler bredt og derfor virker påstanden om magtfuldkommenhed lidt hul, det er vel nærmere et udtryk for de andres uformåen. Vi har haft en stærk leder, det er jeg stolt over. Jeg mener at vi på trods af kriserne har bragt Danmark et bedre sted hen. Vi skal ikke stoppe her – vi skal videre Derfor håber jeg at du vil hjælpe med at sikre et godt valg til socialdemokratiet. MvhHenrik Møller MFFolketingsmedlem for Helsingørkredsen og N.sjælland

Plakaterne skal op

Plakaterne skal op

Henrik vises frem snart alle steder. Mere end 2000 plakater er sat op.

Budgetforlig indgået

I dag har vi sammen med alle andre partier i byrådet, bortset fra Nye Borgerlige og Enhedslisten, indgået et budgetforlig for det kommende år. Vi har undervejs haft et rigtig tæt og koordineret samarbejde med SF og De Radikale, hvilket tegner godt for fremtiden. Det har været nogle meget hårde og lange forhandlinger, hvor opgaven har været at skabe et budget, der er i balance. Det har krævet store besparelser på 46 mio. kr. Når vi har skullet spare så mange penge, har opgaven fra vores side været at sørge for, at besparelserne ikke skulle ramme socialt helt skævt. Omvendt må jeg også være ærlig at sige, at når man skal spare mange penge, så rammer det naturligvis nogen hårdt. Budgettet er derfor på ingen måde et jubelbudget – tværtimod. Vi kan ligeså godt tage det sværeste først. For at undgå store besparelser i vores børneinstitutioner har vi valgt at øge taksterne i vuggestuer, SFO og klub. Dertil kommer, at ældreområdet også rammes bl.a. med mindre rengøring. Budgettet er derfor ikke et, jeg jubler over. Til gengæld glæder det mig, at vores indædte kamp sammen med SF og De Radikale har sikret, at besparelserne er sket så skånsomt og socialt balanceret som muligt. Hvad fik vi bevaret Kort fortalt blev blandt andet følgende områder bevaret: ·         Minimumsnormeringerne i daginstitutionerne ·         Klasseloftet på 24 elever i klasserne i folkeskolen ·         Stubben og frivillighedscentret ·         Ungeværftet, der er et tilbud til unge, som oplever psykisk sårbarhed ·         De 350 hjemmeboende ældre, der får ”smørret snitter” af hjemmeplejen, undgår at betale 750 kr. ekstra om måneden for at få en madpakke leveret udefra. ·         Derudover slås de to socialpædagogiske tilbud - Cube i Vapnagaard og Tetriz i Nøjsomhed – sammen til et tilbud beliggende hos Cube. Vi fik sikret, at tilbuddet har åbent hver eneste dag. Det er ikke tilfældet for de to tilbud i dag. Nye anlæg   Vi har stået overfor en kæmpe opgave med at fjerne eller udskyde byggerier for 200 mio. kr. i de kommende fire år. Jeg er derfor glad for, at det lykkedes at sikre følgende: •Renovering af skoler (Nordvestskolen i 2024/25 - derefter er der afsat 68 mio. kr. hvert år fra 2026).•Nye cykelstier bl.a. på Møllebakken i 2023.•Ny svømmehal ved siden af den eksisterende bygges i 2024/2025. I budgetaftalen er det også aftalt, at der skal bygges et friplejehjem og en daginstitution i Espergærde som et integreret projekt. Det skal opføres og driftes af en pensionskasse og en non-profit organisation. Du kan læse hele budgetaftalen HER

Konservative ønsker skattelettelser fremfor velfærd

Konservative ønsker skattelettelser fremfor velfærd

Det Konservative Folkeparti har på Christiansborg fremlagt deres 2030-plan, som blandt andet indeholder topskattelettelser for 9,7 mia. kr. og produktivitetsforbedringer i det offentlige på 0,4 % svarende til 17,8 mia. kr. Med planen vil den rigeste procent af danskerne få 108.000 kr. mere til sig selv om året, har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd regnet ud. Det er klassisk borgerlig politik, så det basker. Og så langt fra socialdemokratisk politik, som man kan komme, da vi prioriterer velfærd fremfor skattelettelser.

Blå blok dropper strandpark i Espergærde

Blå blok dropper strandpark i Espergærde

På byrådsmødet i mandags blev det tydeligt, at der er et borgerligt flertal, der vil en vej for kommunen, mens der er et centrum-venstre mindretal, der vil en anden retning.   På mødet besluttede Det Konservative Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige med stemmerne 13-12 at opgive den mulighed, der har eksisteret siden 1977 for at omdanne et 2.600 m2 areal på Strandvejen ved Skotterup til en offentlig strandpark, og i stedet tilpasse lokalplanen, så de private ejere af grundene kan få lov til at sælge dem med en ret til at opføre private strandvejsvillaer.   Beslutningen er en direkte kursændring i forhold til den politiske beslutning i 1977, som gav kommunen en mulighed for at overtage grundene, hvis ejerne en dag ønskede at sælge dem. De borgerlige partiers beslutning vil nu for al fremtid fjerne borgernes mulighed for at få adgang og udsigt til Øresund på dette sted.   Jeg er dybt uenig i de borgerlige partiers beslutning. Jeg mener, at borgerne skal have adgang til det fælles gode, som strandkysten er. Jeg vil populært sagt hellere have 3.000 borgere, der kan besøge kysten end at det kun er tre villaejere, der får glæde af vores fælles kyst.   For der er i den grad brug for kystadgang i en tid, hvor Espergærde i de kommende år udvides med op mod 1.000 nye boliger. Det vil give et pres på vores attraktive kyststrækning. I det lys er det endnu mere uforståeligt, at de borgerlige partier ikke vil bevare muligheden for en offentlig strandpark, men vil begunstige nogle få villaejere.   Men det koster vel noget at overtage de fem eksisterende matrikler, hvis ejerne ville sælge, er der nok nogle af jer, der tænker? Ja, naturligvis ville det have kostet noget.   Det er ikke til at vide præcis, hvad det ville have kostet at overtage grundene, da en uafhængig taksationskommission skulle have fastsat prisen. Men vi snakker selvfølgelig om nogle millioner kroner. Men her er der tale om politiske prioriteringer, som i alle andre forhold.   Min holdning er helt klar: Jeg ønsker, at offentligheden skal have adgang til vores attraktive kyststrækning. De borgerlige partier ville hellere begunstige nogle få villaejere, der nu kan se frem til at få en villa ved vandet, mens borgerne kan stå udenfor på Strandvejen og se på, at ejerne nyder udsigten

Psykiatriområdet: Det er også dig

Psykiatriområdet: Det er også dig

Sundhedsminister Magnus Heunicke har i uge 34 indkaldt Folketingets partier til de meget vigtige forhandlinger om den længe ventede psykiatrihandleplan. Planen som én gang for alle, skal rykke psykiatriområdet frem i forreste geled i vores sundhedsvæsen. Udfordringerne er mange og ønskelisten lang.Vi taler om sygdomme som skønnes at ramme 40-50% af befolkningen i et livsforløb. Angst, depression, autisme, borderline, fobier, demens, spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, psykoser mm.Sundhedsstyrelsen er i januar kommet med deres faglige anbefalinger for et markant løft over de næste 10 år. Ikke overraskende er fokus blandt andet på de unge, hurtig udredning og den tidlige indsats. I social- og beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune skal vi ligeledes i efteråret i gang med udformningen af en lokal psykiatrihandleplan.I Helsingør har vi aktuelt to nye forslag i støbeskeen. Oprettelsen af et trygt begynder/øve-hjem til unge autister og derudover et forslag om, at forsøge at understøtte sårbare borgere med mere og tidligere socialpædagogisk vejledning fx gennem bo-støtte. Det såkaldte §85. Den øgede socialpædagogiske vejledning vil på den lange bane fx gøre vores unge mennesker bedre stillet til at bo og klare sig selv. Altså en investering i mennesket her og nu – med troen på, at han/hun dermed får et langt bedre liv. Det giver god mening. Både for individ som samfundsøkonomisk.I social- og beskæftigelsesudvalget har vi et stort ønske om at inddrage og lytte. Alle kender til de økonomiske udfordringer. Derfor er det også rart at kunne fortælle, at netop forslaget om øget socialpædagogisk vejledning netop var et forslag der kom frem på det store temamøde om det specialiserede voksenområde, udvalget stod for i juni måned.Alle ved, at vi står over for enorme udfordringer på psykiatriområdet. Derfor er vigtigt, at vi går grundigt til værks. At vi får et solidt fagligt udgangspunkt, inddrager, lytter og at vi som politikere finder de ressourcer, som står mål med ambitionerne.Dette er et arbejde, der kun lige er begyndt. Psykiatriområdet er os alle sammen. Det er skolerne, foreningslivet og vores boligområder. Sagt lidt smart: Det er også dig.Lad forhandlingerne begynde.

Helsingørs socialdemokrater klar til valgkamp

Helsingørs socialdemokrater klar til valgkamp

Henrik Møller har som Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører spillet en vigtig rolle i nogle afregeringens vigtigste vindersager Arne-pensionen og kontanthjælpsreformen. 

Sommerfest - kampagnestart for Henrik Møller MF

Sommerfest - kampagnestart for Henrik Møller MF

Atriummet ved Smedenes Hus, Strandgade 46, Helsingør.

Nyt fra Borgen - offentligt møde

Nyt fra Borgen - offentligt møde

Det er snart sommerferie! Men inden da inviteres der til en aften med politik på programmet. Folketingsmedlem Henrik Møller, vil give dig en status på rigets tilstand. Hør om det nye kontanthjælpsystem, forhandlingerne om den grønne skattereform, minkkommissionens rapport og alle rygterne om at der udskrives valg til efteråret. Kom og vær med til en aften med oplæg og debat. Alle er velkomne.   Onsdag 22. juni kl 18, Kulturhus Syd, Hovmarken 7, 3000 Helsingør

Ændring af skole struktur

Ændring af skole struktur

Indlæg af Claus Christoffersen

Stemmer du ja eller nej den 1. juni?

Stemmer du ja eller nej den 1. juni?

Klumme af Lotte Lund, medlem af kredsbestyrelsen i Helsingør Socialdemokrati

Det fælles ansvar er også et valg

Det fælles ansvar er også et valg

Udfordringerne er tydelige for os alle. Hver 10. af os vurderes at have en psykisk lidelse som fx skizofreni, angst, depression, anoreksi. Vores sårbare og handicappede borgere bliver ældre end tidligere og dermed ofte også mere støttekrævende. I institutionerne og på skolerne oplever man en stigning af børn med diverse diagnoser.Ja – og så er det som bekendt svært for kommunens økonomi at følge med i de øgede behov.Vores lokale medier beretter historier om borgere og pårørende, som ikke føler sig hørt og hjulpet. Brugere og pårørende som er tyndslidte og frustrerede. Uforstående over for prioriteringerne hos alt lige fra den enkelte sagsbehandler til de lokale politikere.Deres virkelighed bør være lysende klar for os alle.Som pårørende har man intet andet valg end at kæmpe. Uanset om det er ens kone, søn eller søster. De søvnløse nætter og bekymringerne forsvinder aldrig.Som psykisk sårbar borger har man heller ikke noget valg. Her er der ikke noget, der hedder det sidste møde eller lige om lidt er du videre. Det er bare en evig kamp om at holde tungen lige i munden, mens paragrafferne, ansøgningerne og møderne kommer i en velmenende lind strøm. Som multihandicappet borger er din livsskæbne også sat. Uden mulighed for at tage vare på dig selv og egne behov og dybt afhængig af andres kærlighed og omsorg.Ej at forglemme kommunens personaler ude på bostederne, pædagogerne, lærerne og sagsbehandlerne, som knokler på for at hjælpe, at støtte borgeren og ikke at mindst efterleve deres egne professionelle ambitioner om at gøre en forskel. Medarbejdere som har valgt at arbejde med lige præcis denne målgruppe. Dette i en verden hvor de oftest bliver bedt om at trylle for at få enderne til at hænge sammen.Den gordiske knude har vist længe været tydelig for os alle. Den skal hverken den sårbare borger, de pårørende eller sagsbehandleren stå alene med. Det er et fælles ansvar.Psykiske lidelser, sygdom og handicap kan ramme os alle. Men det er i bund og grund først, hvis det sker, at vi helt forstår, hvor hårdt og udmarvende det er. Helsingør har en lang tradition for at tage godt vare på vores udsatte borgere. Uanset farven på borgmesterkontoret. Linjen har været tydelig. Helsingør er en kommune, hvor vi passer på hinanden. Vores befolkningssammensætning, vores diversitet og vores sociale profil er i bund og grund en væsentlig del af kommunens DNA.Værftsby eller kulturbastion - Helsingør er Helsingør. Uden sammenligning. Vi bader ved Snekkersten Havn, køber ind på Prøvestenen og leger turist i Hornbæk.Men det er selvfølgelig et valg. Et meget aktuelt valg.Alene på det specialiserede voksenområde er der et merforbrug i forhold til budgetterne på 26 millioner kr. Det er efterhånden bredt politisk anerkendt, at man ikke bare kan finde 26 millioner ved at klippe en hæl og hugge en tå. Kommunes indsatser skal selvfølgelig kigges grundigt igennem. Kan vi udvikle nye tilbud. Arbejde mere forebyggende og hjælpe tidligere.Men når det er sagt – så kommer vi ikke uden om vores fælles forpligtigelse, vores fælles ansvar. Det koster og kræver, at vi fortsat prioriterer området. Blandt andet ved at tilføre flere ressourcer. Og heri består valget. Det fælles ansvar er nemlig også et valg. Et valg vi skal træffe sammen og på tværs af det politiske spektrum. Vi har alle et ønske om at hjælpe vores mest sårbare medborgere med at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv med udgangspunkt i deres individuelle problemstillinger. Det er ikke bare godt for den enkelte borger. Men også godt for kommunens økonomi.Det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Thomas HornByrådsmedlem (S)

Støt Ukraine

Støt Ukraine

Socialdemokratiet i Helsingør støtter Ukraine via Rødekors

Støtte til  Ukraine

Støtte til Ukraine

Socialdemokratiet i Helsingør støtter Ukraine via Dansk Folkehjælp

Invasionen af Ukraine

Invasionen af Ukraine

Af Claus Christoffersen, Politisk leder, Socialdemokratiet Helsingør Vi skal gøre alt for at sikre en god og værdig ældrepleje i kommunen. Der er brug for at gøre noget radikalt – nu.