Klimatilpasningsplan 1

Af Henrik Møller - Medlem af folketinget for Socialdemokratiet

Vores vejr bliver vildere. Det kræver en større indsats for at undgå, at Danmark bliver oversvømmet. Senest i weekenden var vi vidne til voldsomme billeder fra store dele af Danmark, hvor en stormflod skyllede ind over os fra øst. Flere steder med vandstande på højde med såkaldte 100-års hændelser. Diger er brudt sammen, huse, butikker og veje er revet væk eller oversvømmet. Situationen er dybt alvorlig. Og det er helt afgørende, at vi sikrer os bedre mod vandmasserne. Netop den opgave tager Klimatilpasningsplan 1 fat på, som regeringen har lanceret. Samlet foreslår regeringen at afsætte 1,3 mia. kr. til klimatilpasning.   

Klimatilpasningsplan 1 handler især om, hvordan vi gør samfundet mere robust mod oversvømmelser og erosion. Danmark har mere end 8.000 km. kystlinje. I takt med at havet stiger og vi oplever flere ekstreme hændelser, som f.eks. stormfloder, øges sårbarheden for kysten og de over en million danskere, der bor kystnært. Men vi skal også forberede os på mere regn og flere og kraftigere skybrud.

Med Klimatilpasningsplan 1 tager regeringen først og fremmest fat på de strukturelle problemer, som bl.a. kommunerne efterlyser løsninger på. Og der sættes tempo på vigtig kystbeskyttelse. Med udspillet præsenterer regeringen en række initiativer:

 

  1. Statslig hjælp i seks af de mest udsatte områder

Staten vil tilbyde faglig hjælp til kommunerne ved kystsikringsprojekter, såsom hjælp til valg af tekniske løsninger, forslag til sikringsniveau, bidragsfordeling mv. Hjælpen til de enkelte områder strækker sig over to år og vil blive tilrettelagt efter, hvor der er størst risiko for oversvømmelse og erosion samt store skadesomkostninger. De seks områder er på nuværende tidspunkt ikke udvalgt.

 

  1. 150 mio. kr. mere til kystbeskyttelsespuljen

For at sætte tempo på klimatilpasningen og understøtte kommunernes kystbeskyttelsesindsatser vil regeringen forlænge kystbeskyttelsespuljen i 2024. Puljen kan søges af alle kommuner.

 

  1. Beskyttelse af Danmarks vestkyst

Regeringen vil afsætte lidt over 1 mia. kr. i perioden 2025-2029 til sandfodring, som skal beskytte store dele af den jyske vestkyst. Formålet er, at opretholde kystlinjen og forhindre store gennembrud af sanddiger og klitter.

 

  1. Styrket indsats mod højtstående grundvand i byerne

I dag har ca. 450.000 boliger under en meter til grundvandsspejlet i mere end 80 pct. af året. Højtstående grundvand er derfor allerede et problem for mange og vil i fremtiden kunne stige så meget, at det kan forårsage yderligere udfordringer med oversvømmelser af eks kældre, ligesom nogle områder enten ikke længere vil være beboelige eller kunne bebygges. Derfor foreslår regeringen at udarbejde et lovforslag, der med kommunen som myndighed gør det muligt for spildevandsselskaber at gennemføre kollektive løsninger på højtstående grundvand, hvor det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.

 

  1. Forpligtende samarbejde og mere viden

Staten, kommuner og forsyningsselskaber har allerede igangsat en række initiativer for at sikre Danmark mod konsekvenserne af klimaforandringer. Med Klimatilpasningsplan 1 foreslår regeringen at sætte nye initiativer i gang, hvor udfordringerne er størst. Det foreslås bl.a. at igangsætte en analyse, der skal se på, om klimatilpasning ift. oversvømmelse sker på et hensigtsmæssigt niveau i dag i Danmark. Samtidig vil regeringen også igangsætte et nabotjek for at undersøge, hvordan andre EU-lande forvalter lovgivning ifm. klimatilpasning.

 

  1. Bedre rammer for kommunale kystprojekter

Der skal udarbejdes forslag til modeller for ny organisering, som skal gøre det nemmere for kommunerne at gennemføre store kystprojekter. I forslagene vil kommunerne forsat være myndighed og det såkaldte nytteprincip vil blive fastholdt. Det betyder, at de grundejere, som har nytte af projektet, skal betale.

 

 

 

Nordkysten Valg Top 2 Uden Tekst)